نام: سنا بار ساحل شرکت سھامی خاص

موضوع فعاليت: انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلى كالا براى ناوكان ملكى وتحت پوشش در سراسر كشور و براى ناوكان غير ملكى وغير تحت يوشش از مبداء

شهرستان: بندرعباس به سایر نقاط کشور و ایجاد شعب

مدت فعالیت از تاریخ ثبت: به مدت نامحدود

مركز اصلى: استان هرمزكان، شهرستان بندرعياس، بخش مركزى ، شهر بندرعباس، محله ششصد دستكاه ، بلوار علمدار ، كوچه ميلاد ٣، پلاک ٢٨، طبقه سوم ، واحد ٣ كديستی ٧٩١٨٧٧٢٩٢٧

سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال نقدى

منقسم به ١٠٠ سهم ١٠٠٠٠ ریالی تعداد ١٠٠ سهم آن با نام عادی

مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ٧٠٢٣٠٩٠١٢٣ مورخ ١۴٠١/٠۴/٠٨ نزد بانک تجارت شعبه بلوار صیادان با کد ٢٣٠٩٠ پرداخت گردیده است

اسامى سهامداران يا موسسين

آقاى محمدرضا نيكوئى زاده 

خانم زهره نیکوئی زاده،

آقای محسن دالوند

اعضا هيئت مديره

أقاى محمدرضا نيكوئى زاده به شماره ملى ٣٣١٠٠٢٨٣١ به سمت عضو أصلى هيئت مديره به مدت ٢ سال

خانم زهره نيكوئى زاده به شماره ملى ٣٣٢٢٠٢١٥ به سمت رئيس هيئت مديره به مدت ٢ سال

آقای محسن دالوند به شماره ملی ٣٠۶٠٣٣٨٥٨٣ به سمت مديرعامل به مدت ٢ سال و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت ٢ سال

دارندگان حق امضا كليه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شمكت از قبيل جك، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامى وهمجنين كليه نامه هاى عادى وادارى باامضاء

مدير عامل ورئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد

اختیارات مدير عامل مطابق اساستامه

پی دی اف اساسنامه شرکت دانلود